Audiow­erk

Voor het bedrijf Audio Affec­tus maak ik sinds 2010 consoles/​plinten voor oude thorens platen­spel­ers. Deze platen­spel­ers wor­den totaal gestript en gere­viseerd en daarna kri­j­gen ze een “nieuw jasje”. Er zijn een paar ver­schil­lende lij­nen uitgedacht en samen kijken we con­stant naar ver­be­terin­gen en ontwikke­len we nieuwe audio producten.

Voor de con­soles wor­den alleen de aller mooiste stukken hout gebruikt en daar­door is iedere plint die hier de werk­plaats ver­laat uniek. Hier wordt de kundigheid van het houtwerk van Heere’s Huys gecom­bi­neerd met de audio exper­tise van Audio Affec­tus wat zich resul­teerd in een zeer bij­zon­der eindproduct.

zie www​.audioaf​fec​tus​.com voor meer info

Ga terug