Stormhout

Naar aan­lei­d­ing van de storm op 28 okto­ber j.l., waar­bij vele bomen helaas omge­waaid zijn, kwam ik op het idee om een project te starten genaamd “stormhout”. Met Stormhout wil ik zoveel mogelijk omge­waaide bomen een tweede leven geven als meubel­stuk.

Voor dit plan heb ik con­tact gezocht met de gemeente het Bildt en de gemeente Leeuwar­den. Beide gemeen­ten hebben ent­hou­si­ast gereageerd. Van de gemeente het Bildt heb ik inmid­dels een 15-​tal bomen gekre­gen. Het plan is om in beide gemeen­ten, in samen­werk­ing met andere meubel­mak­ers, pro­jecten op te zetten waar­door de storm meubels ook een echte bestem­ming kri­j­gen.

Het maken van meubels van de omge­waaide bomen zorgt ten eerste voor ver­du­urza­m­ing van de bomen want er wordt bespaard op het kap­pen van bomen voor het maken van meubels. Ten tweede hebben veel mensen een emo­tionele bind­ing met de boom die voor hun huis, of in hun tuin stond. Met “Stormhout” leeft de boom, in een andere vorm, nog door.

Voor meer infor­matie kijkt u op www​.face​book​.com/​S​t​o​r​m​h​o​u​t

30 No